Gemini Kancelaria Adwokacka
 

O Kancelarii
Zakres usług
Obsługa wierzytelności
Monitoring wierzytelności
Pieczęć prewencyjna
Dochodzenie wierzytelności
Wywiad gospodarczy
Nabywanie wierzytelności
Szkody ubezpieczeniowe
Szkolenia
Porady on-line
Kontakt

Monitoring wierzytelności

Usługa kierowana jest do podmiotów, które ze względu na charakter prowadzonej działalności, mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. Wprowadzenie monitoringu skutkuje znaczącą poprawą płynności finansowej oraz wyrobieniem dyscypliny płatniczej u kontrahentów. W jej ramach nadzorujemy prawidłowość regulowania należności, dzięki czemu są one traktowane priorytetowo przez Państwa kontrahentów, a w przypadku braku terminowej zapłaty, podejmujemy działania zmierzające do ustalenia powodów opóźnienia płatności oraz sprecyzowania definitywnego terminu dokonania zapłaty.

W ramach tej usługi proponujemy monitoring prewencyjny, bieżący oraz przedsądowy.


Monitoring prewencyjny to:
 • przygotowanie pakietu dokumentów i procedur sprzedaży (umowy handlowe, kontrakty, karta informacyjna odbiorcy towarów i usług, zabezpieczenia należności)
 • uzyskanie od kontrahenta dokumentów niezbędnych, przyspieszających ewentualne kroki windykacyjne w przyszłości
 • czynności sprawdzenia kontrahenta (sporządzenie raportu o sytuacji przyszłych lub aktualnych kontrahentów)
 • logo naszej Kancelarii na fakturze / pieczęć prewencyjna


Monitoring bieżący

Usługa ta ma na celu zapobieżenie powstawaniu przeterminowanych wierzytelności, a polega na przypominaniu Klientom o zbliżającym się terminie płatności oraz niezwłocznej reakcji w przypadku powstania zaległości. Aby jednak podejmować szybkie i skuteczne działania windykacyjne, nie zrażając jednocześnie kontrahenta, należy umiejętnie dobierać i stosować techniki negocjacyjne, w czym niewątpliwie pomaga wieloletnie doświadczenie naszych negocjatorów.


W tym też celu proponujemy naszym Klientom usługę monitoringu bieżących płatności, w ramach którego podejmujemy następujące działania:

 • przed upływem terminu płatności nawiązujemy telefoniczny kontakt z Państwa Klientami. Kontrahenci zostają poinformowani o wystawionej fakturze na określoną kwotę oraz zbliżającym się terminie płatności
 • w przypadku nadzorowania należności z krótkim okresem przeterminowania, tj. do 30 dni od ustalonego przez strony terminu zapłaty, komunikujemy się z dłużnikiem poprzez częste rozmowy telefoniczne, wysyłanie wezwań do zapłaty, w celu uzyskania szybkiej spłaty powstałego zadłużenia


Monitoring przedsądowy

Na tym etapie zarządzania wierzytelnościami, nadzorowanym przez adwokata lub radcę prawnego:
 • wzywamy dłużnika do zapłaty - wezwanie przygotowuje adwokat lub radca prawny
 • jeżeli to konieczne ustalamy aktualny adres dłużnika
 • kontaktujemy się telefonicznie z dłużnikiem - negocjujemy sposoby oraz termin spłaty wierzytelności uświadamiając dłużnika o ewentualnych kosztach postępowania sądowego i komorniczego
 • staramy się o bezpośrednie, osobiste negocjacje z dłużnikiem
 • systematycznie nadzorujemy prawidłowość spłat lub wykonywanie ewentualnej ugody,
 • przerywamy bieg przedawnienia roszczeń poprzez uznanie roszczenia bądź sądowe zawezwanie do próby ugodowej
 • ustalamy formy płatności w postaci ugód przedsądowych
 • przy dużych kwotach stosujemy instytucję dobrowolnego poddania się egzekucji z art. 777 kpc


Dzięki wyżej wymienionym zaletom projekt monitoringu realizowany jest na takich zasadach i w takiej skali, na jaką występuje u Państwa zapotrzebowanie.

Zyskują Państwo tym samym m.in.:
 • oszczędność czasu - dzięki ograniczeniu formalności do minimum oraz szybkości działania
 • minimalizacja kosztów - nie posiadamy sztywnych ram, tabeli stałych opłat i prowizji. Dla nas każdy Klient jest wyjątkowy, każda sprawa jest inna. Klient zawsze otrzymuje najefektywniejszą z jego punktu widzenia formę współpracy
 • odciążenie księgowości, a także wyeliminowanie konieczności tworzenia kosztownych służb monitorujących
 • dbanie o prestiż i bezpieczeństwo kontaktów handlowych

Podejmując rozmowy z Państwa klientem kierujemy się przede wszystkim uwagami odnośnie przyszłej współpracy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Minimalizujemy zatem ryzyko utraty przez naszych Klientów ich kontrahentów.
GEMINI Kancelaria Adwokacka
ul. Smardzowska 52, 52-234 Wrocław
tel. + 48 (71) 750-12-01, fax +48 (71) 750-12-02, biuro@gemini.wroclaw.pl